Podmínky pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik předepisuje ZÁKON č. 309/2006 Sb. § 10

K získání osvědčení o odborné způsobilosti v PR je nutné doložit:

 • požadované vzdělání,
 • délku odborné praxe,
 • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti u akreditované společnosti,

Požadované vzdělání a délka odborné praxe

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou – požadovaná odborná praxe je alespoň 3 roky,
 • dokončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadovaná odborná praxe je alespoň 1 rok,

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

KOMENTÁŘ:
Činnost v oblasti BOZP je termín, který umožňuje široký rozsah pro jeho výklad. Může to tedy být jakákoliv činnost, která se týká BOZP. Provádí ji například personalista, který vykonává vstupní školení BOZP nebo každý vedoucí zaměstnanec, protože podle Zákoníku práce, § 101, odst.2: Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli … je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Zkouška z odborné způsobilosti

Zkoušky může provádět pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem akreditace podle Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Tento předpis také upravuje požadavky na získání akreditace a provedení zkoušky a její náležitosti.

Seznam akreditovaných organizací k provádění zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik
Seznam držitelů odborné způsobilostí v prevenci rizik

Zkoušky jsou platné na období 5 let. Potom musí být provedena opakovaná zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik.

Zajišťování úkolů v prevenci rizik

Povinností zaměstnavatelů při zajišťování úkolů v prevenci rizik předepisuje ZÁKON č. 309/2006 Sb. § 10

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik s ohledem na:

 • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,
 • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,
 • počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

Nositelem a osobou zodpovědnou za zajišťování úkolů v prevenci rizik je zaměstnavatel. Ten pokud zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců, může tyto úkoly plnit sám, ale musí k tomu mít (jak praví právní předpis), potřebné znalosti. V žádném právním ani jiném předpise ale není stanoveno, co jsou to potřebné znalosti, takže opět široké pole pro interpretaci.Pokud zaměstnává 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Takže:

 1. nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
 2. 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
 3. více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.
  Pokud tedy není zaměstnavatel sám odborně způsobilý tj. 2-3 musí mít v pracovněprávním vztahu odborně způsobilého zaměstnance. Pokud jej nemá, musí jinou odborně způsobilou osobou – OSVČ nebo podnikající právnickou osobu.

Zaměstnavatel je povinen při plnění úkolů v prevenci rizik:

 1. poskytnout odborně způsobilé osobě zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli,
 2. zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,
 3. poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace:
 • o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,
 • podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá osoba v součinnosti s odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost:

 1. při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích,
 2. k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců,
 3. při výběru a volbě ochranných zařízení.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti.

Související legislativa