Problematika Českých technických norem (dále jen ČSN), jsou v Zákoně č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Podle §4 zákona č. 22/1997 Sb., který stanoví: „Česká technická norma není obecně závazná“. Existují ale výjimky. ČSN se stává závaznou, pokud je uvedena:

  • v právním předpise (například Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb – příloha č. 1. Zde se na ČSN odvolává právní předpis a ta se tak stává závaznou.)
  • ve smlouvě mezi ,
  • v pokyn nadřízeného,
  • v rozhodnutí správního orgánu.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
§ 4 České technické normy:
(1) Česká technická norma je dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “Úřad”) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Česká technická norma není obecně závazná.

(2) Soustavu českých technických norem tvoří:

a) původní české technické normy,
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému používání.

(3) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.
(4) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

Další informace