Každý zaměstnavatel:

 • Zpracuje Kategorizaci prací pro všechny pracovní pozice – zpracovat dokumentaci a zaslat na Hygienickou stanici.
 • Zpracuje dokumentaci BOZP a PO.
 • Identifikuje a zhodnotí rizika. O tom zpracuje dokumentaci a rizika průběžně řídí prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.
 • Provádí školení zaměstnanců – nástupní školení BOZP, opakovaná školení, profesní a odborná školení – řidiči vysokozdvižných vozíků, svářeči, práce ve výškách atd.
 • Zajišťuje bezpečná pracoviště – bezpečnostní značení, dodržení prostorových požadavků na pracoviště a cesty.
 • Poskytuje zaměstnancůc osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • Zajišťuje pracovnělékařské služby tj. zdravotní prohlídky zaměstnanců, dozor na pracovištích a poradenství.
 • Kontroluje dodržování BOZP a PO na všech pracovištích.
  + Šetří, eviduje a odškodňuje pracovní úrazy.

Každý zaměstnavatel musí opakované provádět:

 • Prověrku BOZP na všech pracovištích (1x za rok).
 • Revize a kontroly strojů a zařízení (podle harmonogramu revizí a kontrol).
 • Školení zaměstnanců (opakován školení je stanoveno právní předpisy nebo v dokumentaci zaměstnavatele.
 • Řízení (identifikace a hodnocení) rizik na všech pracovištích (průběžně při změně podnímek)
 • Kontroly dodržování předpisů BOZP a PO (průběžně).
 • Evidenci a šetření pracovních úrazů (při vzniku úrazu).

Pokuty za nedodržování BOZP (až 2 mil. Kč)


Další povinnosti zaměstnavatele:

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu prác

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.


Dále je zaměstnavatel je povinen:

 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
 • sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby,
 • zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se týkají jejich práce a pracoviště,
 • seznámit těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo kojení a učinit potřebná opatření,
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
 • vést dokumentaci BOZP,
 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k BOZP, které se týkají jimi vykonávané práce.
 • přijmout opatření, pokud na jeho pracovišti pracují současně s jeho zaměstnanci také zaměstnanci cizí organizace.