Období 2019 – 2020

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, který byl schválen Radou vlády pro BOZP a který nabyl účinnosti dne 28. 3. 2019. Program je rozdělen do 7 základních priorit a v jejich rámci jsou definována konkrétní prioritní opatření:

  • zajištění financování systému BOZP,
  • prevence pracovních rizik,
  • pracovně lékařské služby
  • rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání,
  • bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
  • výzkum a vývoj,
  • vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP.
I. Zajištění financování systému BOZP

Prioritní opatření č. 1 – Připravit a projednat v Radě vlády pro BOZP návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně návrhu finančního zajištění jejího naplňování.

II. Prevence pracovních rizik

Prioritní opatření č. 2 – Spolupracovat na přípravě návrhu právní úpravy, která by stanovila základní parametry pro realizaci opatření k předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Prioritní opatření č. 3 – Zpracovat přehled stávajících opatření odpovídajících věcné náplni bodu 2 realizovaných dosud v rámci všech priorit (pozn. cílem této revize je získat přehled o konkrétních současných, případně navrhovaných aktivitách pro nejbližší období jako základní informativní vstup pro cílové řešení prevence).

Prioritní opatření č. 4 – Vyhodnotit potřeby aktualizace seznamu nemocí z povolání.

III. Pracovně lékařské služby

Prioritní opatření č. 5 – Prosazovat zachování základního oboru postgraduálního vzdělávání v pracovním lékařství (4 roky v zemích EU), vydat co nejdříve navržený vzdělávací program pro obor pracovní lékařství.

Prioritní opatření č. 6 – V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb a poskytovatelů zdravotních služeb posuzujících zdravotní způsobilost žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání.

Prioritní opatření č. 7 – Doporučovat u poskytovatelů pracovně lékařských služeb se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatelů v oboru praktické lékařství pro děti a dorost absolvování certifikovaného kurzu pracovního lékařství v trvání minimálně 150 hodin.

IV. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání

Prioritní opatření č. 8 – Sledovat průběh přípravy návrhu právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením ve vazbě na včasné zpětné začlenění zaměstnanců po pracovním úrazu a nemoci z povolání do pracovního a společenského života.

V. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů

Prioritní opatření č. 9 – Dopracovat a předložit Koncepci MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, zahrnující komplexní soubor právních, metodických a organizačních opatření k jejímu naplňování ve školách a školských zařízeních ČR.

VI. Výzkum a vývoj

Prioritní opatření č. 10 – Dokončit komparaci právních předpisů vybraných členských zemí EU souvisejících s problematikou pojišťování odpovědnosti odborně způsobilých fyzických osob z titulu výkonu jejich činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, související s výkonem jejich činnosti.

Prioritní opatření č. 11 – Ve vazbě na prioritu Národní politiky BOZP zaměřenou na specifické cílové skupiny, včetně agenturních zaměstnanců, a v návaznosti na výstupy z realizovaného projektu VÚBP, v. v. i. (TB03MPSV004), zpracovat v tištěné elektronické formě informační a osvětové materiály k problematice BOZP v agenturním zaměstnávání – brožury pro zaměstnavatele, pro zaměstnance a pro možné využití dalšími subjekty 3 (inspekční orgány, sociální partneři apod.).

Prioritní opatření č. 12 – Radě vlády pro BOZP bude 1x ročně předložit informace o monitorování a vyhodnocování sociálně ekonomických důsledků/dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání, ve vazbě na poznatky a implementaci realizovaného projektu VÚBP, v. v. i. (TB03MPSV003).

Prioritní opatření č. 13 – Prezentovat dosažené výsledky ve výzkumu BOZP při práci s nanomateriály – monitorování prací s nanomateriály, výzkum zdravotních dopadů expozice nanomateriálům, vývoj metod pro měření a odhad expozice, vývoj nástrojů prevence (OOP).

Prioritní opatření č. 14 – Prezentovat dosažené výsledky ve výzkumu problematiky muskuloskeletálních onemocnění se zaměřením na onemocnění horních končetin související s prací, vývoj metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence.

Prioritní opatření č. 15 – Aktualizovat doporučení k prevenci rizik psychické zátěže při práci na nepravidelné a noční směny – iniciovat založení výzkumného programu v této oblasti.

VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP

Prioritní opatření č. 16 – Prezentovat informace o kontinuálním vývoji Encyklopedie BOZP jak po obsahové, tak po technologické stránce. Průběžné rozšiřování jednotné terminologie pro oblast BOZP v podobě EBOZP, s ohledem na aktivity Evropské agentury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (projekt OSH Wiki), ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.

Prioritní opatření č. 17 – Dokončit přípravy a zahájit Národní kampaň na téma prevence nemocí z povolání, se zaměřením na zaměstnance, zaměstnavatele a odbornou veřejnost, s cílem získat pozornost na prevenci před vznikem nemocí z povolání.